kaffebålmutsiktFoto: Hardangervidda Fjelloppsyn

Den 15. januar 1980 ble det på Dombås avholdt et stiftelsesmøte for en landsomfattende organisasjon for fjelloppsynsmenn.
På møtet deltok 12 av landets fast ansatte fjelloppsynsmenn. Samtlige tilstedeværende sluttet opp om dannelsen av en landsomfattende forening, og navnet skulle være NORGES FJELLOPPSYNSMANNSFORENING.

Foreningens første leder var Erik S. Winther fra Ringebu.

 

Utdrag fra foreningens første vedtekter fra 1980:
"Norges fjelloppsynsmannsforening er en yrkessammenslutning av helårsansatte fjelloppsynsmenn i statsallmenningene. Som helårsansatt fjelloppsynsmann regnes den som driver tilsyn/oppsyn i statsallmenning hele året, og som i tillegg har andre arbeidsoppgaver for fjellstyret og skogforvaltningen."


"Fjelloppsynsmann er en yrkestittel som kan benyttes av de som oppfyller disse vilkår."


"Foreningen skal: Arbeide for yrkesmessige fellesoppgaver, og ivareta fjelloppsynsmennenes interesser utad."


"Foreningen skal: Være kontaktledd mellom fjelloppsynsmennene og myndighetene, i alle saker som er av prinsipiell betydning for fjelloppsynsmennene som yrkesgruppe, og eventuelt avgi uttalelser i alle saker som kommer inn til behandling."

 

Kaffebålet over symboliserer at ilden brenner videre i dagens forening.